Úterý, 12. listopadu 2019

Tisková zpráva - Vybrán dodavatel pilotní pasportizace

Tisková zpráva - Vybrán dodavatel pilotní pasportizace
(Praha, 21. května 2012) – V rámci projektu Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, byl vybrán dodavatel pilotní pasportizace vybraných staveb.
​Dodavatel veřejné zakázky s názvem Pilotní pasportizace vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo celkem šest uchazečů. Vítězem se stalo sdružení firem di5-LEVEN (di5 architekti inženýři s.r.o. a LEVEN s.r.o.). „Vítěz výběrového řízení předložil nabídku, která v plné míře vyhověla požadavkům Zadávací dokumentace. Hlavním a jediným hodnotícím kritériem byla cena zakázky,“  uvedla vedoucí projektu CRAB Ing. Kateřina Schön.
 
Sdružení nyní čeká sběr dat, který se bude týkat 265 budov vybraných pro pasportizaci, dále zpracování sesbíraných dat a jejich příprava pro vložení do systému CRAB. Mezi zjištěnými daty budou například informace o stáří objektů, jejich technickém stavu, energetické náročnosti a detailní zaměření veškerých ploch, které bude zpracováno do výkresů ve formátu CAD.
 
Pasportizace budov je jedním z klíčových cílů projektu CRAB. Získané pasportizační údaje budou v rámci systému CRAB přístupné státním institucím a využitelné pro rozhodování zejména vládní a regionální dislokační komise při umísťování státních úředníků v budovách ve vlastnictví státu.
 
***

Informace pro editory:

Historie projektu CRAB

Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením Vlády ČR, č. 536, v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. Tento záměr předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány, včetně ekonomických dat. Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie proveditelnosti byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.

V lednu 2010 byla studie předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU, konkrétně Integrovaného operačního programu do výzvy č. 3.  Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.


Hlavní cíle projektu CRAB

- evidence administrativních budov státu v jednom systému,
- přehled o volných/využitých plochách,
- minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
- jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz §19 zákona č. 219/2000 Sb.),
- jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti,
- optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).


Organizační složky státu zapojené do přípravy CRAB
Stát (pilotní OSS): Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Policejní prezidium ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Generální ředitelství cel ČR; Generální finanční ředitelství ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; ČR Státní úřad inspekce práce ČR.
Ostatní státní instituce: Vládní dislokační komise (VDK), Regionální dislokační komise (RDK).Pro více informací, prosím, kontaktujte:
PhDr. Jana Rennerová
vedoucí samostatného odd. Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tel.: +420 225 776 354
e-mail.: jana.rennerova@uzsvm.cz