Pondělí, 26. srpna 2019

Tisková zpráva - Ve čtvrté etapě projektu CRAB byl dokončen vývoj základního modulu

Tisková zpráva - Ve čtvrté etapě projektu CRAB  byl dokončen vývoj základního modulu
(Praha, 3. srpna 2011) – Projekt Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, uzavřel svou čtvrtou etapu přípravy systému. Během této fáze došlo k vývoji základního modulu CRAB, k projektu se připojily také další organizační složky státu („OSS“).
čtvrtá etapa projektu CRAB probíhala v období od 1. dubna do 30. června 2011. Během této fáze byly v rámci subprojektu „Rozšíření ISMS o modul CRAB“ vyvinuty a otestovány funkcionality modulu CRAB bez vazeb na další informační systémy. Došlo také ke specifikaci rozsahu pasportizace administrativních budov. Vznikl tak detailní popis datových položek, formátu a jejich struktury.

Během čtvrté etapy projektu CRAB byly také zahájeny subprojekty „Bezpečnostní oponent“ a „ISVS atestace“ a zároveň byly splněny aktuální požadavky subprojektu „Publicita“. „V subprojektu „Bezpečnostní oponent“ byly definovány bezpečnostní cíle. V rámci subprojektu „ISVS atestace“ byla zpracována analýza dokumentačních povinností k ISVS z pohledu zákona o informačních systémech veřejné zprávy“ uvedla Kateřina Schön, vedoucí projektu CRAB.

K projektu CRAB přistoupily během čtvrté etapy další OSS: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Státní ústav inspekce práce ČR; Ministerstvo zahraniční věcí ČR. Projektu se nyní účastní již 12 státních institucí.


                                         ***
Informace pro editory:

Historie projektu CRAB

Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením Vlády ČR, č. 536, v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. Tento záměr předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány, včetně ekonomických dat. Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie proveditelnosti byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.

V lednu 2010 byla studie předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU, konkrétně Integrovaného operačního programu do výzvy č. 3.  Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.


Hlavní cíle projektu CRAB

- evidence administrativních budov státu v jednom systému,
- přehled o volných/využitých plochách,
- minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
- jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz §19 zákona č. 219/2000 Sb.),
- jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti,
- optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).


Organizační složky státu zapojené do přípravy CRAB
Stát (pilotní OSS): Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Policejní prezidium ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Generální ředitelství cel ČR; Generální finanční ředitelství ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; ČR Státní úřad inspekce práce ČR.
Ostatní státní instituce: Vládní dislokační komise (VDK), Regionální dislokační komise (RDK).

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
PhDr. Jana Rennerová
vedoucí samostatného odd. Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tel.: +420 225 776 354
e-mail.: jana.rennerova@uzsvm.cz