Sobota, 7. prosince 2019

Tisková zpráva - ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB

Tisková zpráva - ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB
Praha, 20. září 2012 – Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB) byla tématem konference uspořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Konference nazvané „Centrální registr administrativních budov – efektivní nástroj pro státní správu“ se ve středu zúčastnilo v aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze několik desítek zástupců ministerstev a dalších státních institucí.
CRAB je systém určený k evidenci státních administrativních budov na celorepublikové úrovni. V současné době probíhá jeho závěrečné testování s tím, že spuštění registru je naplánováno na listopad. „Cílem konference bylo seznámit především zástupce státní správy s realizací registru a informovat je o jeho výhodách,“ uvedla vedoucí projektu CRAB Ing. Kateřina Schön.
 
Po úvodním slově generálního ředitele ÚZSVM Ing. Miloslava Vaňka představila Schön účastníkům cíle projektu, hlavní milníky jeho historie a zmínila i subjekty zapojené do pilotní přípravy systému. „Oproti původně odhadované ceně projektu, která byla 269 milionů korun včetně DPH, jsme 14 milionů korun ušetřili,“ doplnila Schön k financování projektu.
 
Část věnovanou technickému provedení pasportizace uvedli zástupci sdružení di5-LEVEN, které provádělo pasportizaci jednotlivých budov. Vedoucí Projektové kanceláře ÚZSVM Ing. Radek Vejvoda poté v přednášce věnované technickému provedení systému CRAB předvedl na konkrétních příkladech možnosti zobrazování dat a vytvoření reportu. Objasnil dále, jak se do systému připojit. V části portálu CRAB určené pro státní instituce budou k dispozici metodiky, e-learningový kurs nebo nabídka nepotřebného majetku v rámci státu (dle § 19 zákona 219/2000 Sb.), zatímco část, která je věnovaná veřejnosti, bude obsahovat nabídky majetku určeného k prodeji nebo pronájmu.
 
V odpolední části konference vystoupili pozvaní zástupci státní správy a akademické sféry. Prof. Ing. Jiří Voříšek, vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, označil CRAB za jeden z páteřních projektů elektronizace státní správy. Současně poukázal i na vysoké úspory v rozpočtech státních institucí, které registr může přinést. O zkušenostech Ministerstva spravedlnosti ČR se zapojením do pilotní fáze CRAB seznámil přítomné náměstek ministra spravedlnosti Ing. arch. Pavel Kasík.
 
***
Informace pro editory:
 
Historie projektu CRAB
 
Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením Vlády ČR, č. 536, v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. Tento záměr předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány, včetně ekonomických dat. Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie proveditelnosti byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.
 
V lednu 2010 byla studie předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU, konkrétně Integrovaného operačního programu do výzvy č. 3. Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.
 
 
Hlavní cíle projektu CRAB
 
-       evidence administrativních budov státu v jednom systému,
-       přehled o volných/využitých plochách,
-       minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
-       jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz §19 zákona č. 219/2000 Sb.),
-       jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti,
-       optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).

Organizační složky státu zapojené do přípravy CRAB
Stát (pilotní OSS): Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Policejní prezidium ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Generální ředitelství cel ČR; Generální finanční ředitelství ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; ČR Státní úřad inspekce práce ČR.
 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Mgr. Ing. Robert Hurt
samostatné odd. Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tel.: +420 225 776 532
e-mail.: robert.hurt@uzsvm.cz