Pondělí, 26. srpna 2019

Evidence státních administrativních budov bude spadat pod jeden systém

Evidence státních administrativních budov bude spadat pod jeden systém
Centrální registr administrativních budov (CRAB) má vyřešit dosavadní absenci aktuálního přehledu o administrativních objektech v majetku státu a o jejich využití a dislokaci státních zaměstnanců. Na základě získaných informací bude možné zvýšit hospodárnost a zamezit případným únikům finančních prostředků při správě těchto budov.

​Záměrem projektu CRAB je vytvořit centrální registr administrativních budov s cílem sjednotit evidenci budov v majetku státu do jednoho systému a získat přehled o volných a využitých plochách. CRAB také přinese přesné údaje pro rozhodování o dislokaci státních institucí a v neposlední řadě přispěje ke snížení nákladů na správu a pronájem nemovitého majetku státu.
Přípravu projektu CRAB má ve své gesci Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Maximální alokovaná částka na projekt CRAB je 269 milionů korun a zahrnuje vlastní vývoj systému, pasportizaci vybraných státních budov, ISVS atestaci, bezpečnostní oponenturu, mapovou vrstvu administrativních budov, distanční vzdělávání, potřebnou infrastrukturu, napojení na základní registry veřejné správy, portál pro zajištění přístupu institucí na nabídku nepotřebného majetku státu a požadovanou publicitu projektu.
Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, přičemž dotace z integrovaného operačního programu pokryje 85 % finančních nákladů a 15 % bude hrazeno z rozpočtu ÚZSVM.
Projekt CRAB byl zahájen v listopadu 2010 a jeho ukončení je naplánováno na červen 2012. Harmonogram projektu obsahuje následující etapy: předimplementační analýza, vývoj systému, integrace s externími systémy, školení, pasportizace vybraných budov, testování a migrace a následný pilotní provoz. K 1. červenci 2012 bude zahájen rutinní provoz systému. V současné době je do přípravy projektu zapojeno dvanáct organizačních složek státu (viz. infobox), ale po skončení pilotního provozu bude zpřístupněn i dalším státním institucím.


Všestranné využití pro státní správu

V České republice je aktuálně přes 600 státních organizací spravujících nemovitý majetek státu. Přestože až na výjimky tyto subjekty hospodaří se svým majetkem na základě stejné legislativní úpravy, neexistují společná pravidla pro evidenci státního majetku. Jednotná metodika sledování nákladů v systému CRAB zajistí porovnatelnost nákladů na provoz administrativních budov. Pro některé instituce se CRAB stane primárním systémem pro evidenci a sledování informací o budovách a souvisejících funkčních celcích.


Organizační složky státu zapojené do CRAB

Stát (pilotní OSS): Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, generální ředitelství cel ČR, Generální finanční ředitelství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce ČR.

Ostatní státní instituce: Vládní komise (VDK), Regionální dislokační komise (RDK).

Hlavní cíle projektu CRAB
• Evidence administrativních budov státu v jednom systému.
• Přehled o volných/využitých plochách.
• Minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor.
• Jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz § 19 zákona č. 219/200 sb.).
• Jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, který bude přístupný široké veřejnosti.
• Optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).

Rozhovor

Jaký je důvod zavedení Centrálního registru administrativních budov, vysvětluje vedoucí tohoto projektu a ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení ÚZSVM Kateřina Schön.

Proč vznikl projekt CRAB?

Nyní neexistuje na vládní ani regionální úrovni podobný přehled o státních administrativních objektech. CRAB bude představovat jeden z nástrojů státu k účelnější dislokaci státních zaměstnanců, efektivnímu využívání veřejných financí a zvýšení transparentnosti finančních toků státu.

Proč se na přípravě projektu podílí jen některé státní instituce a ne všechny?


ÚZSVM vytipoval při přípravě a podání projektu organizace tak, aby vznikl reprezentativní vzorek. Z důvodu efektivního vedení projektu byl stanoven ideální počet pilotních organizací na pět až sedm. V současné době se účastní projektu více organizačních složek státu – jejich účast je však potřebná z důvodu správného nastavení systému a jeho přizpůsobení potřebám jednotlivých institucí.

Proč je systém zaměřen jen na administrativní budovy a ne na veškerý nemovitý majetek státu?

Záměrem projektu je vytvořit předpoklady pro centrální evidenci celého nemovitého majetku státu, čímž by mohl vzniknout Centrální registr majetku státu. Celý systém je tvořen tak, aby mohl být v budoucnu dále rozšiřován.